TỔNG HỢP 36 BÀI MẪU VIỆT HOÁ WRITING TASK 2 CỦA THẦY SIMON [ IELTS THƯ ĐẶNG TỔNG HỢP]

Chào các bạn thân mến!
Simon là một thầy giáo dạy IELTS rất nổi tiếng trên thế giới. Thầy là một cựu examiner, và hiện nay thầy đang có một website rất hữu ích về việc học và luyện IELTS:
ielts-simon.com/

Thầy Simon luôn được biết đến với phong cách đơn giản và hiệu quả. Những bài essays thầy viết mẫu đều tương đối đơn giản, nhưng lại cực kỳ xuất sắc và đều đạt mức band điểm 9.0. Dưới đây là tổng hợp các bài essays mẫu của thầy Simon cho Task 2. Các bạn nên đọc và phân tích kỹ từng bài viết này để học được cách viết sao cho đơn giản, mạch lạc và kiếm được điểm cao nhất.

 

IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS


Chào các bạn thân mến!
Simon là một thầy giáo dạy IELTS rất nổi tiếng trên thế giới. Thầy là một cựu examiner, và hiện nay thầy đang có một website rất hữu ích về việc học và luyện IELTS:
ielts-simon.com/

Thầy Simon luôn được biết đến với phong cách đơn giản và hiệu quả. Những bài essays thầy viết mẫu đều tương đối đơn giản, nhưng lại cực kỳ xuất sắc và đều đạt mức band điểm 9.0. Dưới đây là tổng hợp các bài essays mẫu của thầy Simon cho Task 2. Các bạn nên đọc và phân tích kỹ từng bài viết này để học được cách viết sao cho đơn giản, mạch lạc và kiếm được điểm cao nhất.

 

Link các bài Writing Task 2 của thầy: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/ielts-writing-task-2/

Dưới đây là các bài mẫu band 9.0 đã được việt hóa:

PHẦN 1

 1. 'artists' essay

Some people think that governments should GIVE FINANCIAL SUPPORT TO creative artists such as painters and musicians. Others believe that CREATIVE ARTISTS should BE FUNDED BY ALTERNATIVE SOURCES. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người nghĩ rằng chính phủ nên HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO các nghệ sĩ sáng tạo như họa sĩ và nhạc sĩ. Những người khác tin rằng các NGHỆ SĨ SÁNG TẠO nên ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI CÁC NGUỒN KHÁC. Thảo luận cả quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

 

People have different views about the funding of creative artists. While some people disagree with the idea of government support for artists, I believe that money for art projects should come from both governments and other sources.

Mọi người có những quan điểm khác nhau về tài trợ của các nghệ sĩ sáng tạo. Trong khi một số người không đồng ý với ý tưởng hỗ trợ của chính phủ cho các nghệ sĩ, tôi tin rằng tiền cho các dự án nghệ thuật nên đến từ cả chính phủ và các nguồn khác.

Some art projects definitely REQUIRE HELP FROM THE STATE. In the UK, there are many works of art in public spaces, such as streets or squares in city centres. In Liverpool, for example, there are several new statues and sculptures in the docks area of the city, which has been redeveloped recently. These artworks represent culture, heritage and history. They SERVE TO EDUCATE PEOPLE ABOUT the city, and act as landmarks or talking points for visitors and tourists. Governments and local councils should pay creative artists to produce this kind of art, because without their funding our cities would be much less interesting and attractive.

Một số dự án nghệ thuật chắc chắn CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA NHÀ NƯỚC. Ở Anh, có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật trong không gian công cộng, chẳng hạn như đường phố hoặc quảng trường trong các trung tâm thành phố. Ví dụ ở Liverpool, có một số bức tượng và tác phẩm điêu khắc mới trong khu vực bến tàu của thành phố, nơi đã được phát triển lại gần đây. Những tác phẩm nghệ thuật này đại diện cho văn hoá, di sản và lịch sử. Chúng PHỤC VỤ ĐỂ GIÁO DỤC MỌI NGƯỜI VỀ thành phố, và làm những mốc hoặc điểm nói chuyện cho du khách và khách du lịch. Chính phủ và các hội đồng địa phương nên trả tiền cho các nghệ sĩ sáng tạo để tạo ra loại hình nghệ thuật này, bởi vì nếu không có tài trợ thì các thành phố của chúng ta sẽ kém thu hút và hấp dẫn hơn.

On the other hand, I can understand the arguments against government funding for art. The main reason for this view is that governments HAVE MORE IMPORTANT CONCERNS. For example, state budgets need to be spent on education, healthcare, infrastructure and security, among other areas. These public services are vital for a country to function properly, whereas the work of creative artists, even in public places, is a luxury. Another reason for this opinion is that artists do a job like any other professional, and they should therefore earn their own money by selling their work.

Mặt khác, tôi có thể hiểu các lập luận chống lại chính phủ tài trợ cho nghệ thuật. Lý do chính cho quan điểm này là các chính phủ CÓ NHỮNG MỐI QUAN TÂM QUAN TRỌNG HƠN. Ví dụ, ngân sách nhà nước cần được chi cho giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng và an ninh, trong số các lĩnh vực khác. Những dịch vụ công này là yếu tố quan trọng để một quốc gia hoạt động đúng đắn, trong khi tác phẩm của các nghệ sĩ sáng tạo, ngay cả ở nơi công cộng, là một sự xa xỉ. Một lý do khác cho ý kiến ​​này là các nghệ sĩ làm một công việc giống như bất kỳ nghề nghiệp chuyên nghiệp khác, và do đó họ nên kiếm được tiền của mình bằng cách bán tác phẩm của họ.

In conclusion, there are good reasons why artists should rely on alternative sources of financial support, but in my opinion government help is sometimes necessary.

Nói tóm lại, có những lý do chính đáng để các nghệ sĩ nên dựa vào các nguồn hỗ trợ tài chính khác, nhưng theo tôi, đôi khi cần có sự trợ giúp của Chính phủ.

 

 1. Give financial support to

Hỗ trợ tài chính cho

 1. Creative artists

Nghệ sĩ sáng tạo

 1. Be funded by alternative sources

Được tài trợ bởi các nguồn khác

 1. Require help from the state

Cần sự giúp đỡ của nhà nước

 1. Serve to educate people about

Phục vụ để giáo dục mọi người về

 1. Have more important concerns

Có những mối quan tâm quan trọng hơn

 

2. 'road safety' essay

IELTS WRITING TASK 2: 'ROAD SAFETY' ESSAY

Here's the full essay that I wrote with my students for the question below.

Some people think that strict punishments for driving offences are THE KEY TO REDUCING TRAFFIC ACCIDENTS. Others, however, believe that other measures would be more effective in IMPROVING ROAD SAFETY. Discuss both these views and give your own opinion.

Một số người cho rằng những hình phạt nghiêm khắc đối với tội phạm lái xe là CHÌA KHÓA ĐỂ GIẢM TAI NẠN GIAO THÔNG. Tuy nhiên, những người khác tin rằng các biện pháp khác sẽ có hiệu quả hơn trong việc CẢI THIỆN AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ. Thảo luận cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

 

People have differing views with regard to the question of how to make our roads safer. In my view, both punishments and A RANGE OF OTHER MEASURES CAN BE USED together to promote better driving habits.

Mọi người có quan điểm khác nhau về vấn đề làm thế nào để làm cho lái xe trên đường an toàn hơn. Theo quan điểm của tôi, cả hình phạt và MỘT LOẠT CÁC BIỆN PHÁP KHÁC CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG cùng nhau để thúc đẩy thói quen lái xe tốt hơn.

 

On the one hand, STRICT PUNISHMENTS can certainly help to encourage people to drive more safely. Penalties for dangerous drivers can act as a deterrent, meaning that people AVOID REPEATING THE SAME OFFENCE. There are various types of driving penalty, such as small fines, licence suspension, driver awareness courses, and even prison sentences. The aim of these punishments is to show dangerous drivers that their actions HAVE NEGATIVE CONSEQUENCES. As a result, we would hope that drivers become more disciplined and alert, and that they FOLLOW THE RULES MORE CAREFULLY.

Một mặt, NHỮNG HÌNH PHẠT NGHIÊM KHẮC có thể giúp khuyến khích mọi người lái xe an toàn hơn. Hình phạt đối với lái xe nguy hiểm có thể thực hiện như là một sự ngăn chặn, có nghĩa là mọi người TRÁNH LẶP LẠI CÙNG MỘT HÀNH VI PHẠM TỘI. Có nhiều hình phạt lái xe khác nhau, chẳng hạn như phạt tiền nhỏ, đình chỉ giấy phép, các khóa học nhận thức về lái xe, và thậm chí cả các bản án tù. Mục đích của những hình phạt này là để chỉ ra cho các lái xe nguy hiểm các hành động của họ GÂY RA NHỮNG HẬU QUẢ TIÊU CỰC. Do đó, chúng tôi hy vọng rằng các tài xế sẽ trở nên kỷ luật và cảnh giác hơn, và họ TUÂN THỦ LUẬT MỘT CÁCH CẨN THẬN HƠN.

On the other hand, I believe that safe driving can be promoted in several different ways that do not punish drivers. Firstly, it is vitally important to EDUCATE PEOPLE PROPERLY before they start to drive, and this could be done in schools or even as part of an extended or more difficult driving test. Secondly, more attention could be paid to safe road design. For example, signs can be used to warn people, speed bumps and road bends can be added to calm traffic, and speed cameras can help to deter people from driving too quickly. Finally, governments or local councils could reduce road accidents by investing in better public transport, which would mean that fewer people would need to travel by car.

Mặt khác, tôi tin rằng lái xe an toàn có thể được khuyến khích bằng nhiều cách khác nhau mà không trừng phạt người lái xe. Thứ nhất, điều quan trọng cốt yếu là phải GIÁO DỤC MỌI NGƯỜI ĐÚNG CÁCH trước khi bắt đầu lái xe, và điều này có thể được thực hiện trong trường học hoặc thậm chí là một phần của một bài kiểm tra lái xe nâng cao hoặc bài thi. Thứ hai, cần chú ý nhiều hơn đến thiết kế đường an toàn. Ví dụ, các biển báo có thể được sử dụng để cảnh báo mọi người, tốc độ và chạm đường cong có thể được thêm vào để người lái xe bình tĩnh tham gia giao thông, và camera giám sát tốc độ có thể giúp ngăn người lái xe quá nhanh. Cuối cùng, các chính phủ hoặc hội đồng địa phương có thể giảm tai nạn đường bộ bằng cách đầu tư vào giao thông công cộng tốt hơn, điều đó có nghĩa là ít người hơn sẽ cần phải đi bằng ô tô.

In conclusion, while punishments can help to PREVENT BAD DRIVING, I believe that other road safety measures should also be introduced.

Tóm lại, mặc dù các hình phạt có thể GIÚP NGĂN NGỪA LÁI XE ẨU, nhưng tôi tin rằng các biện pháp an toàn đường bộ khác cũng nên được đưa ra.

(269 words, band 9)

 

Từ trong bài

Nghĩa

 1. The key to reducing traffic accidents

Chìa khóa để giảm tai nạn giao thông

 1. Improving road safety

Cải thiện an toàn đường bộ

 1. Strict punishments

Những hình phạt nghiêm khắc

 1. Avoid repeating the same offence

Tránh lặp lại cùng một hành vi phạm tội

 1. Have negative consequences

Gây ra những hậu quả tiêu cực

 1. Follow the rules

Tuân thủ các luật

 1. Educate people properly

Giáo dục mọi người đúng cách

 1. Prevent bad driving

Giúp ngăn ngừa lái xe ẩu

  

Dịch bởi Huynh Van Binh

3. 'permissive parenting' answer

Permissive parenting

Việc nuôi nấng con cái một cách buông thả.

Some parents buy their children whatever they ask for, and allow their children to do whatever they want. Is this a good way to raise children? What consequences could this style of parenting have for children as they get older?

Một vài cha mẹ mua cho con cái họ bất cứ cái gì chúng đòi, và cho phép chúng làm mọi điều chúng muốn. Đây có phải là cách tốt để nuôi dưỡng bọn trẻ? Hệ quả của việc nuôi nấng này là gì khi mà chúng lớn lên?

---------------

Model Essay 9.0

It is true that some parents are overly permissive and tend to spoil their children.

Đúng là có một số cha mẹ quá buông thả và có xu hướng làm hư con cái của họ.

 

In my opinion, this is not a good parenting style, and it can have a RANGE OF NEGATIVE LONG-TERM CONSEQUENCES

Theo quan điểm của tôi, đây không phải là cách nuôi dưỡng tốt, và nó có thể có MỘT LOẠT HỆ QUẢ KHÔNG TỐT KÉO DÀI.

If parents want to raise respectful and well-behaved children, I believe that A CERTAIN AMOUNT OF DISCIPLINE is necessary.

Nếu như cha mẹ muốn nuôi dưỡng con cái biết lễ phép và cư xử tốt, tôi tin rằng có MỘT SỐ KỶ LUẬT NHẤT ĐỊNH là điều cần thiết.

Having worked with children myself, I have learnt that clear expectations and boundaries are necessary, and IT IS IMPORTANT TO BE ABLE TO SAY “NO” to children when they misbehave or try to push against these boundaries.

Với kinh nghiệm bản thân đã làm việc cùng trẻ em, tôi học được rằng sự kỳ vọng và những giới hạn rõ ràng thì rất cần thiết, và QUAN TRỌNG LÀ CÓ THỂ NÓI “KHÔNG” với chúng khi chúng cư xử không đúng hoặc cố gắng chống đối lại những giới hạn đó.

This is the only way to help young people to regulate their desires and develop self-control.

Đây là cách duy nhất giúp cho thế hệ trẻ biết điều chỉnh ham muốn của mình và phát triển khả năng tự kiểm soát bản thân.

In my view, parents who do the opposite and constantly give in to their children’s demands, are actually doing more harm than good.

Theo ý kiến của tôi, những bậc cha mẹ hay làm ngược lại và luôn đáp ứng những đòi hỏi của con cái, thực tế thì hại nhiều hơn lợi.

They are failing their children rather than being kind to them.

Họ đang có lỗi với chúng hơn là đối xử tốt với chúng.

The children of indulgent or lenient parents are likely to grow up with SEVERAL NEGATIVE PERSONALITY TRAITS.

Con cái của những bậc cha mẹ nhu nhược hay hiền lành có thể sẽ lớn lên với MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHÂN CÁCH KHÔNG TỐT.

THE FIRST AND MOST OBVIOUS DANGER is that these children will become self-centred adults who show little consideration for the feelings or needs of others.

MỐI NGUY HẠI ĐẦU TIÊN VÀ RÕ RÀNG NHẤT đó là những đứa trẻ này sẽ trở thành những thanh niên ích kỷ, người mà ít khi quan tâm đến cảm xúc hay nhu cầu của người khác.

ONE CONSEQUENCE OF such an attitude could be that these adults are unable to work successfully in teams with other colleagues.

MỘT HẬU QUẢ CỦA thái độ này có thể là những con người trưởng thành này không thể làm việc nhóm một cách hiệu quả với các đồng nghiệp khác.

A second negative trait in such people could be IMPULSIVENESS.

Điểm tiêu cực thứ hai ở những người này có thể là SỰ BỐC ĐỒNG.

A person who has never lived with any boundaries is likely to lack the patience to carefully consider options before making decisions.
Một người mà chưa bao giờ sống trong bất kỳ giới hạn nào thường thiếu sự kiên nhẫn để cân nhắc một cách cẩn thận các lựa chọn trước khi đưa ra quyết định.

This may lead, for example, to compulsive shopping, unwise financial decisions, or even criminal activity.

Điều này có thể dẫn đến, ví dụ như, mua sắm vô tội vạ, quyết định tài chính không khôn ngoan hoặc các hành vi phạm tội.

In conclusion, parents should help their children to DEVELOP SELF CONTROL and respect for others, and I do not believe that the permissive parenting style supports this objective.

Cuối cùng, cha mẹ nên giúp đỡ con cái PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT BẢN THÂN và tôn trọng người khác, và tôi không tin rằng phong cách nuôi dưỡng buông thả con cái sẽ hỗ trợ được mục đích này.

 

Dịch bởi Hằng Đoàn

4. 'music' essay

There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere nowadays?

Thế giới ngày nay có vô số các thể loại nhạc khác nhau. Tại sao chúng ta cần âm nhạc? Và có phải âm nhạc truyền thống của mỗi quốc gia là quan trọng hơn so với âm nhạc quốc tế mang tính toàn cầu hay không?

 

It is true that a rich variety of musical styles can be found around the world.

Có một thực tế rằng rất nhiều thể loại âm nhạc có thể được tìm thấy khắp thế giới.

 Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons, and I would argue that traditional music is more important than modern, international music.

Xét trên nhiều bình diện, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong toàn bộ văn hóa nhân loại; và theo tôi thì âm nhạc truyền thống là quan trọng hơn âm nhạc quốc tế đương đại.

Music is something that accompanies all of us throughout our lives.

Âm nhạc là người bạn đồng hành của cuộc đời mỗi chúng ta.

 

 As children, we are taught songs by our parents and teachers as a means of learning language, or simply as a form of enjoyment.

Khi còn nhỏ, ta được cha mẹ, thầy cô dạy hát những bài hát như là một hình thức làm quen với ngôn ngữ, hoặc chỉ đơn giản là để giải trí.

 

Children delight in singing with others, and it would appear that the act of singing in a group creates a connection between participants, regardless of their age.

Trẻ em hào hứng ca hát cùng với những người xung quanh, và dường như việc cùng nhau ca hát trong một nhóm tạo ra một sự kiên kết đối với những người tham gia, bất kể mọi lứa tuổi.

 

 Later in life, people’s musical preferences develop, and we come to see our favourite songs as part of our life stories.

Sau này, khi tư duy âm nhạc phát triển, chúng ta tìm đến những bài hát yêu thích thể hiện phần nào đó cuộc sống của bản thân.

Music both expresses and arouses emotions in a way that words alone cannot.

Âm nhạc khơi gợi và thể hiện những cảm xúc trong cách thức mà những ngôn từ riêng lẻ không thể làm được.

In short, it is difficult to imagine life without it.

Nói tóm lại, thật khó có thể tưởng tượng nổi một cuộc sống mà không có âm nhạc sẽ như thế nào.

 

In my opinion, traditional music should be valued over the international music that has become so popular.

Theo tôi, âm nhạc truyền thống nên được đánh giá cao hơn âm nhạc quốc tế đã trở nên quá phổ biến.

International pop music is often catchy and fun, but it is essentially a commercial product that is marketed and sold by business people.

Nhạc pop quốc tế thì thường bắt tai và lôi cuốn người nghe hơn, nhưng quan trọng là nó cũng chỉ là một sản phẩm thương mại được mua đi bán lại bởi những nhà kinh doanh.

Traditional music, by contrast, expresses the culture, customs and history of a country.

Ngược lại, âm nhạc cổ truyền thể hiện văn hoá, phong tục và lịch sử của một quốc gia.

 

Traditional styles, such as ...(example)..., connect us to the past and form part of our cultural identity.

Các thể loại nhạc truyền thống, chẳng hạn như: …(nêu ví dụ)…, kết nối chúng ta với quá khứ và góp phần tạo tính đồng nhất văn hóa của chúng ta.

 

It would be a real pity if pop music became so predominant that these national styles disappeared.

Sẽ thật đáng tiếc nếu nhạc pop trở nên nổi bật đến nỗi làm biến mất nền âm nhạc truyền thống.

 

In conclusion, music is a necessary part of human existence, and I believe that traditional music should be given more importance than international music.

Tóm lại, âm nhạc là một phần thiết yếu trong sự tồn tại của con người và tôi tin rằng âm nhạc truyền thống cần được coi trọng hơn âm nhạc quốc tế.

5. 'traditions and technology' essay

IELTS Writing Task 2: 'traditions and technology' essay:

It is inevitable that traditional cultures will be lost as technology develops. Technology and traditional cultures are incompatible. To what extent do you agree or disagree with this view?

Đó là điều không thể tránh khỏi rằng các văn hóa truyền thống sẽ bị mất đi khi công nghệ phát triển. Công nghệ và các văn hóa truyền thống thì không thể tương thích với nhau. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào?

 

Some people believe that technological developments lead to the loss of traditional cultures. I partly agree with this assertion; while it may be true in the case of some societies, others seem to be unaffected by technology and the modern world.

Một số người tin rằng sự phát triển công nghệ dẫn đến sự mất mát của văn hóa truyền thống. Tôi một phần đồng ý với khẳng định này; trong khi nó có thể đúng trong trường hợp vài thành phần xã hội, một số khác laị dường như không bị ảnh hưởng bởi công nghệ và thế giới hiện đại.

On the one hand, the advances in technology that have driven industrialisation in developed countries have certainly contributed to the disappearance of traditional ways of life. For example, in pre-industrial Britain, generations of families grew up in the same small village communities. These communities had a strong sense of identity, due to their shared customs and beliefs. However, developments in transport, communications and manufacturing led to the dispersal of families and village communities as people moved to the cities in search of work. Nowadays most British villages are inhabited by commuters, many of whom do not know their closest neighbours.

Một mặt, những tiến bộ trong công nghệ , cái mà đã thúc đẩy công nghiệp hóa ở các nước phát triển đã chắc chắn góp phần làm mất đi cách sống truyền thống. Ví dụ, trong thời tiền công nghiệp ở Anh quốc, các thế hệ trong gia đình lớn lên trong cùng một cộng đồng làng nhỏ. Những cộng đồng này có một ý thức mạnh mẽ và xác định, nhờ vào những phong tục và niềm tin được truyền lại giữa họ.Tuy nhiên, sự phát triển trong giao thông vận tải , các thông tin liên lạc và sản xuất dẫn đến sự phân tán của các gia đình và các cộng đồng thôn bởi mọi người đã chuyển đến các thành phố để tìm việc. Cho đến ngày nay hầu hết các làng của người Anh đều có người ở, nhiều người không biết hàng xóm gần nhất của họ.

 

On the other hand, in some parts of the world traditional cultures still thrive. There are tribes in the Amazon Rainforest, for example, that have been completely untouched by the technological developments of the developed world. These tribal communities continue to hunt and gather food from the forest, and traditional skills are passed on to children by parents and elders. Other traditional cultures, such as farming communities in parts of Africa, are embracing communications technologies. Mobile phones give farmers access to information, from weather predictions to market prices, which helps them to prosper and therefore supports their culture.

Mặt khác, ở một số nơi trên thế giới các truyền thống văn hóa vẫn được phát triển mạnh mẽ.Chẳng hạn, có những bộ lạc ở rừng Amazon, vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những sự phát triển công nghệ của thế giới phát triển. Những cộng đồng bộ lạc này tiếp tục săn bắn và thu lượm thức ăn từ rừng, và những kĩ năng truyền thống được truyền lại cho trẻ em từ bố mẹ và người lớn. Trong nền văn hóa khác, chẳng hạn như cộng đồng nông nghiệp ở 1 phần Châu Phi, đang nắm bắt các công nghệ truyền thông. Điện thoại di động giúp họ tiếp cập thông tin, từ dự báo thời tiết cho tới giá cả thị trường, những thứ mà giúp họ giàu có và nhờ đó mà hỗ trợ văn hóa của họ.

 

In conclusion, many traditional ways of life have been lost as a result of advances in technology, but other traditional communities have survived and even flourished.

Kết luận lại, nhiều lối sống truyền thống đã bị mất do kết quả của sự phát triển công nghệ, nhưng nhiều cộng đồng truyền thống khác vẫn tồn tại và thậm chí là phát triển thịnh vượng.

Dịch bởi Nguyễn Phương Linh

Còn tiếp….!

 
IELTS - Thư Đặng Tổng hợp!

" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT

 


IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

Thân mến,


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ 


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi