FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT THE IELTS SPEAKING TEST / CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ BÀI THI IELTS SPEAKING

Điều gì xảy ra trong bài thi Speaking?

Bài thi Speaking kéo dài khoảng chừng 11 phút, và có 3 phần. Các chiến lược cho mỗi phần được giải thích đầy đủ trong bài vết này.

Với các bạn thi lần đầu thì vô cùng quan trọng!

ELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS


 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT THE IELTS SPEAKING TEST

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ BÀI THI IELTS SPEAKING

 

What happens in the Speaking Test?

The Speaking Test lasts roughly 11 minutes, and has 3 parts. Strategies for each part are explained fully in this book. You (the candidate) will enter a room where an examiner is sitting at a table; the candidate and the examiner are the only people in the room. Your conversation with the examiner is recorded in order to verify the grade that the examiner gives you. The examiner will check your ID and provide you with paper and a pencil to make notes during Part 2 of the test.

Điều gì xảy ra trong bài thi Speaking?

Bài thi Speaking kéo dài khoảng chừng 11 phút, và có 3 phần. Các chiến lược cho mỗi phần được giải thích đầy đủ trong bài vết này. Bạn (thí sinh dự thi) sẽ vào một căn phòng nơi một giám khảo ngồi ở bàn; thí sinh và giám khảo là những người duy nhất trong phòng. Cuộc hội thoại của bạn với giám khảo được ghi âm nhằm kiểm chứng số điểm mà giám khảo chấm cho bạn. Giám khảo sẽ kiểm tra ID của bạn và cung cấp cho bạn giấy và một bút chì để ghi chú trong phần thi Part 2

What happens in Part 1?

The examiner will ask you a series of questions about some part of your life, for example your home country or your plans for study and work.

Điều gì xảy ra trong Part 1?

Giám khảo sẽ hỏi bạn một loạt các câu hỏi liên quan đến phần nào đó trong cuộc sống của bạn, ví dụ quê hương hoặc các kế hoạch học tập và làm việc.

What happens in Part 2?

The examiner gives you a topic to talk about, related to something in your past or present life. You have 1 minute to prepare, and then you need to speak on the topic for between 1 and 2 minutes.

Điều gì xảy ra trong Part 2

Giám khảo đưa ra một chủ đề để nói, liên quan đến điều gì đó trong quá khứ hoặc cuộc sống hiện tại của bạn. Bạn có 1 phút để chuẩn bị, và sau đó bạn cần nói về chủ đề đó trong khoảng 1 – 2 phút

What happens in Part 3?

The examiner will discuss with you a general topic related to the personal topic in Part 2.

Điều gì xảy ra trong Part 3

Giám khảo sẽ bàn luận với bạn một chủ đề chung liên quan đến chủ đề cá nhân trong Part 2

How does the examiner mark my speaking?

The examiner is looking for full answers to the questions asked, using a wide range of vocabulary and grammatical structures. The examiner will expect your answers to be relevant, well-structured and accurate. This is why you need to use the strategies we teach in this book. The examiner will make notes on a pad while you are speaking; don’t try to see what the examiner is writing!

 


Giám khảo chấm điểm Speaking của tôi như thế nào?

Giám khảo tìm kiếm các câu trả lời đầy đủ cho các câu hỏi, sử dụng đa dạng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp. Giám khảo mong chờ các câu trả lời thích hợp, có cấu trúc tốt và chính xác. Đây là lý do tại sao bạn cần sử dụng các chiến lược mà chúng tôi dạy bạn trong cuốn sách này. Giám khảo sẽ ghi chú lên một mẩu giấy khi bạn đang nói, đừng cố nhìn xem giám khảo đang viết gì!

 

What are the examiners like?

IELTS examiners are trained to be friendly, professional and to make you feel comfortable. They are used to candidates being slightly nervous, and they will try to help you relax.

You should try to build a professional rapport with the examiner as soon as you meet him/her. You should smile, say Very nice to meet you’ and shake the examiner’s hand. You should sit at the table in a professional way, as if you were at a seminar or a meeting, placing your hands in view and leaning slightly forward to maintain eye contact. This might be different from your national culture, but it will show the examiner that you are alert and interested in the test.

Các giám khảo như thế nào?

Các giám khảo IELTS được đào tạo để thân thiện, chuyên nghiệp và giúp bạn thoải mái. Họ quen thuộc với các thí sinh cảm thấy hơi lo lắng, và họ sẽ cố giúp bạn thư giãn.

Bạn nên cố gắng xây dựng một sự giao tiếp chuyên nghiệp với giám khảo ngay khi gặp anh ấy/cô ấy. Bạn nên cười, và nói “Rất vui được gặp bạn’’ và bắt tay giám khảo. Bạn nên ngồi vào bàn một cách chuyên nghiệp, như thể bạn ở một hội thảo hay một cuộc họp, đặt tay trong tầm nhìn và hướng nhẹ người về phía trước để giữ sự giao tiếp bằng mắt. Điều này có thể khác với văn hóa quốc gia bạn, nhưng nó sẽ cho giám khảo thấy rằng bạn tỉnh táo và quan tâm đến bài thi.

How fast should I speak?

Try to speak at a normal professional speed. ‘Professional’ in this context means the way you would speak in a seminar or business meeting in an English-speaking situation. Please note that this may be slower than the speed you naturally speak when talking in your mother tongue language. Don't get very excited or emotional, or make gestures which could be confusing, such as banging the table with your hand.

Tôi nên nói nhanh ở mức nào?

Cố nói ở một tốc độ chuyên nghiệp bình thường. “Chuyên nghiệp” ở ngữ cảnh này nghĩa là cách mà bạn sẽ nói ở một buổi hội thảo hay buổi họp trong một tình huống nói tiếng Anh. Làm ơn nhớ rằng điều này có thể chậm hơn tốc độ nói tự nhiên của bạn khi nói chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Đừng quá hào hứng hay quá cảm xúc, hoặc làm những cử chỉ mà có thể gây rối, như là đập tay lên bàn.

Should I speak in a very formal or academic way?

No! Candidates sometimes think that they need to speak in the same way as they would write in the IELTS academic writing test, for example by using words such as ‘therefore’ and ‘nevertheless. ’ In the speaking test, this is optional, but not necessary. It’s more important to use the most advanced and natural English that you can, and organise your answers well.

Tôi có nên nói theo cách hàn lâm hay trang trọng không?

Không! Các thí sinh đôi khi nghĩ rằng họ cần nói giống với cách mà họ viết trong bài kiểm tra viết học thuật IELTS, ví dụ bằng việc sử dụng các từ như là “therefore” và “nevertheless”. Trong bài thi Speaking, điều này là tùy chọn, nhưng không cần thiết. Quan trọng hơn là sử dụng tiếng anh tự nhiên và tiên tiến nhất mà bạn có thể, hoặc sắp xếp các câu trả lời tốt

I speak English with quite a strong accent. Is this a problem?

 

This is not normally a problem. Many people from English speaking countries have strong local accents. The only problem is if your pronunciation makes it difficult for the examiner to understand your speech.

Tôi nói tiếng anh với giọng khá nặng. Đây có phải là một vấn đề?

Điều này thường không phải là vấn đề. Nhiều người từ các nước nói tiếng anh có giọng địa phương nặng. Vấn đề duy nhất là nếu phát âm của bạn gây khó khăn cho giám khảo để hiểu bài nói của bạn.

I make some grammatical mistakes when I speak English? Is this a problem?

If you make a few mistakes and these errors don't stop the examiner understanding you, this is not a major problem. We have seen many cases of candidates who have a strong accent and who make some small grammatical mistakes, who still go on to achieve band 8 or 9 in IELTS Speaking. The problem arises if your errors stop the examiner from understanding what you mean.

Tôi gây ra một số lỗi ngữ pháp khi tôi nói tiếng anh? Đây có phải là một vấn đề?

Nếu bạn gây ra một số lỗi và những lỗi này không ngăn giám khảo hiểu được bạn, thì đây không phải là một vấn đề lớn. Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp các thí sinh có giọng nặng và một số gây ra các lỗi nhỏ về ngữ pháp, họ vẫn tiếp tục đạt được khoảng điểm 8 và 9 trong bài IELTS Speaking. Vấn đề phát sinh nếu các lỗi của bạn ngăn giám khảo hiểu ý của bạn.

Note: In this book, we use contractions (e.g. don 't for do not.) It's absolutely ok to use contractions in the Speaking Test, because this is a normal part of speech in English. We also use exclamation marks (!) in this book. But remember that in the IELTS Academic Writing Test you should not use contractions or exclamation marks.

Ghi chú: Trong cuốn sách này, chúng tôi sử dụng các từ rút gọn (vd don’t cho do not). Hoàn toàn được sử dụng các từ rút gọn trong bài thi Speaking, vì đây là một phần bình thường trong lối nói tiếng anh. Chúng tôi cũng sử dụng các dấu cảm thán (!) trong cuốn sách này. Nhưng nhớ rằng trong bài thi IELTS Academic Writing bạn không nên sử dụng các từ rút gọn và dấu cảm thán.

 

IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ 2020


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)


IELTS -THƯ ĐẶNG

Contact us

IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

0981 128 422 I 02466803010

anhthu.rea@gmail.com

Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

 

 

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi