"DAY 6" - 20 NGÀY CHINH PHỤC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHO HỌC SINH MẤT GỐC [IELTS - THƯ ĐẶNG]

IELTS - THƯ ĐẶNG gửi tới các bạn chuỗi SERIES 20 bài học liên tục dành cho các bạn mất gốc.

IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS


DAY 6

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – PAST CONTINUOUS

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

I. CẤU TRÚC

1. Câu khẳng định

Cấu trúc

S + was/were + V-ing.

Lưu ý

 

I/ He/ She/ It/ Danh từ số ít – was

S= We/ You/ They/ Danh từ số nhiều – were

Ví dụ

 

- We were just talking about it before you arrived. (Chúng tớ đang nói về chuyện đó ngay trước khi cậu đến.)

 

 

  1. Câu phủ định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

Ví dụ

- He wasn’t working when his boss came yesterday. (Hôm qua anh ta đang không làm việc khi sếp của anh ta đến)

 

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc

Q: Was / Were + S + V-ing?

A: Yes, S + was/were.

No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ

- Q: Was your mother going to the market at 7 A.M yesterday? (Lúc 7 giờ sáng hôm qua mẹ em đang đi chợ có phải không?)

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

 

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm theo thời điểm xác định.

- at + giờ + thời gian trong quá khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời gian trong quá khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong quá khứ)

Trong câu có “when” khi diễn tả một hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đang hát trong nhà tắm thì mẹ tôi đi vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện mất khi chúng tôi đang xem ti vi)

Cân nhắc sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn khi có

xuất hiện các từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời điểm đó); …

- She was dancing while I was singing (Cô ấy đang múa trong khi tôi đang hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc đó người đàn ông đang gửi thư ở bưu điện)

 

 

III. CHỨC NĂNG

Thì quá khứ tiếp diễn nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay sự việc hoăc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra

 

Ví dụ

Phân tích ví dụ

 

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ sáng hôm qua, anh ta đang xem Người Nhện)

A. watches

B. watched

C. was watching

Có tín hiệu – at + giờ + thời gian trong quá khứ ->Ta chia động từ chia ở thì quá khứ tiếp diễn

-> Chọn đáp án C

Cách dùng 1

Diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ tiếp diễn

 

Ví dụ 2:

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong lúc tôi đang tắm thì cô ấy đang dung máy tính)

  1. used
  2. was using
  3. uses

Trong câu xuất hiện trạng từ while + mệnh đề chia thì quá khứ tiếp diễn, ta chia mệnh đề còn lại theo thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả 2 hành động xảy ra cùng 1 lúc trong quá khứ

-> Chọn đáp án B

Cách dùng 2

Diễn đạt hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ

 

Ví dụ 3:

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi đang nấu cơm thì mất điện.)

A. was cooking

B. cooked

C. will cook

 

Chuyện mất điện xảy ra đột ngột xen vào hành động đang nấu cơm => Ta chia hành động đang xảy ra và bị xen vào ở thì Quá khứ tiếp diễn

-> Chọn đáp án A

Cách dùng 3

Diễn đạt hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào

 

Ví dụ 4:

– When he worked here, he always (make)………….. noise (Khi anh ta làm việc ở đây, anh ta luôn gây ồn ào)

A. makes

B. was always making

C. made

Hành động gây ồn ào xảy ra liên tục, lặp đi lặp lại làm phiền đến người khác trong quá khứ

->Ta chia động từ này ở thì Quá khứ tiếp diễn

-> Chọn đáp án B

Cách dùng 4

Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác

 

B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài tập 1: Biến đổi các câu sau sang phủ định, nghi vấn và trả lời các câu hỏi nghi vấn đó

1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

2. They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

3. She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

4. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

5. He was typing a letter when his boss went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài tập 2: Chia động từ ở dạng đúng để hoàn thành câu

1. I (walk)___________down the street when it began to rain.

2. At this time last year, I (attend)__________an English course.

3. Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.

4. The boy fell and hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.

5. When we met them last year, they (live)______ in Santiago.

6. The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.

7. The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.

8. While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a party in the other room.

9. Mary and I (dance)_________ the house when the telephone rang.

10. We (sit)________ in the café when they saw us.

 

Đáp án

Bài tập 1:

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp từ vựng

1

- He wasn't planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn't.

Các bộ phận của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): quả mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ mọc thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren't working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren't.

Work /wɜːk/ động từ có nghĩa là “làm việc”, danh từ ngoài nghĩa “công việc” còn có nghĩa là “tác phẩm”

 

3

- She wasn't painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn't.

Painter /'peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): kiệt tác nghệ thuật

Bake a cake (v): làm bánh ngọt

4

- Anne wasn't riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn't.

School of thought (n): Trường phái tư tưởng

 

5

- He wasn't typing a letter when his boss went into the room.

- Was he typing a letter when his boss went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn't.

Room /ruːm/ (n): Ngoài nghĩa là căn phòng còn có nghĩa là không gian trống”

VD: There's room for one more at the table. (Có chỗ trống cho 1 người nữa trên bàn đấy)

 

Bài tập 2: Chia động từ ở dạng đúng để hoàn thành câu:

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp từ vựng

1

was walking

 

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô tả 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Tôi đang đi bộ trên đường thì trời mưa)

=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì Quá khứ tiếp diễn

Đi bộ trên đường ta không nói là “walk on the street” mà nói là “walk down / walk along the street”

 

2

was attending

 

Có từ tín hiệu At this time last year

 

- Attendance check /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): Vắng mặt

3

was standing

 

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô tả 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào ( Jim đang ngồi dưới gốc cây thì nghe thấy tiếng nổ)

=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì Quá khứ tiếp diễn

 

4

was riding

 

Dấu hiện là While + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô tả 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Cậu bé đang lái xe đạp thì bị ngã)

=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì Quá khứ tiếp diễn

 

- Ride + bike / motor bike: : Lái xe đạp / xe máy ta sử dụng động từ “ride”

- Drive + car / truck: Lái ô tô / xe tải, ta sử dụng động từ

“drive”

 

5

were living

 

 

 

6

was walking

 

 

Camera không phát âm là /ca me ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): Máy ảnh, máy quay

7

was going

 

 

Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: Xe tải

8

was studying; was having

 

Có từ tín hiệu While + Mệnh đề chia ở thì Quá khứ tiếp diễn, mệnh đề phía sau ta cũng chia ở thì Quá khứ tiếp diễn để mô tả 2 hành động xảy ra đồng thời

 

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): Bạn cùng phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): Bạn cùng nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): Bạn cùng lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): Bạn cùng nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): Bạn tri kỷ

9

were dancing

 

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô tả 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Marry và tôi đang múa thì điện thoại đổ chuông)

=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì Quá khứ tiếp diễn

 

10

were sitting

 

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì

Quá khứ đơn có động từ “saw” (Ai đó bị nhìn thấy khi đang làm gì) => Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì Quá khứ tiếp diễn

 

 

- Pavement café (n): những

quán cà phê được sắp xếp bàn trên các vỉa hè cho khách vừa ngồi vừa nhìn đường phố

- Trendy café (n): quán cà phê có phong cách theo xu hướng thịnh hành

 

C. BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1: Chia động từ ở dạng Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn để hoàn thành đoạn văn sau

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1…………………………. to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. some water. Suddenly I (see) 4…………………………. a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. fast. I (ask) 7…………………………. him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. me that his name was John. He (stay) 9…………………………. with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

Bài tập 2: Tìm lỗi sai trong các câu sau

1. I was play football when she called me.

………………………………………………………………………

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

………………………………………………………………………

3. What was she do while her mother was making lunch?

………………………………………………………………………

4. Where did you went last Sunday?

………………………………………………………………………

5. They weren't sleep during the meeting last Monday.

………………………………………………………………………

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

………………………………………………………………………

7. She didn't broke the flower vase. Tom did.

………………………………………………………………………

8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.

………………………………………………………………………

9. While I am listening to music, I heard the doorbell.

………………………………………………………………………

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

………………………………………………………………………

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau bằng ý tưởng của chính bạn, sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn

1. At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………

2. At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..….....

3. At 10.15 yesterday morning, ……………………………………………….....

4. At 7:45 yesterday evening, …………………………………………………....

5. Half an hour ago, ………………………………………………………….............

6. Matt phoned while we ………………………………………………….........…

7. The doorbell rang while I ………………………………………………….......

8. We saw an accident while we ………………………………………………

9. Ann fell asleep while she ………………………………………………....…..

10. The television was on, but nobody ……………………………..………

 

CÁC BẠN TIẾP TỤC CHỜ ĐÓN BÀI " DAY 7" NHÉ!


" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT


 

IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ĐĂNG KÝ THI THỬ 2019


ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS


ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS - Thư Đặng)


IELTS -THƯ ĐẶNG

Contact us

IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

0981 128 422 I 02466803010

anhthu.rea@gmail.com

Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 I 02466803010

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi