BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN IELTS SPEAKING QUÝ 1  - 2022

Trước khi các bạn đọc Bộ đề sự đoán IELTS Speaking. IELTS Thư Đặng luôn luôn khuyên các bạn không quá phụ thuộc vào bộ dự đoán, hơn hết các bạn phải học và bổ sung kiến thức cho chính mình. 

"Vì các để đã ra thường xuyên trong các năm và thường lặp lại nên IELTS Thư Đặng sẽ không liệt kê và dự đoán mới các bạn có thể tìm lại ở các bộ dự đoán cũ."

 IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS

 

"Vì các để đã ra thường xuyên trong các năm và thường lặp lại nên IELTS Thư Đặng sẽ không liệt kê và dự đoán mới các bạn có thể tìm lại ở các bộ dự đoán cũ."

http://ielts-thudang.com/de-thi-ielts

Ngoài ra còn rất nhiều tài liệu rất bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn luyện.

-------------------------------------------------------------------------------

Tuyển tập tài liệu

IELTS Reading:

http://ielts-thudang.com/ielts-reading

IELTS Listening:

http://ielts-thudang.com/ielts-listening

IELTS Speaking:

http://ielts-thudang.com/ielts-speaking

IELTS Writing:

http://ielts-thudang.com/ielts-writing

 

Bộ tài liệu IELTS Cambrige 1 – 16:

http://ielts-thudang.com/download/mien-phi-download-bo-de-ielts-cambridge-1-1-6-full-pdf-audio.html

 

 

SPEAKING PART 1

Dự kiến sẽ có một số đề phổ biến đã ra từ những năm về trước có khả năng tiếp tục lại ra trong các trước đã ra.

Các bạn chú ý: Đề thi Quý 1 sẽ tiếp tục vẫn dữ lại 1 phần của các Quý đã ra trước đây nhé!

 

Topic 01: Work or study

 

 1. Are you a student or do you work now?
 2. What subject are you studying?
 3. Why did you choose that subject?
 4. Is there anything that you don’t like about it?
 5. What would you like to do in the future?
 6. What are the most popular subjects in Viet Nam?
 7. What are your favorite classes/ courses/ subjects at school/ university?
 8. Do you think it’s important to choose a subject you like?
 9. What work do you do?
 10. Why did you choose to do that type of job?
 11. Do you like your job?

 

Topic 02: Accommodation

 

 1. What kind of housing do you live in?
 2. Do you live in a house or a flat?
 3. Do you live alone or with your family?
 4. Could you please describe the place you live in?
 5. Can you describe the room you live in?
 6. Which is your favorite room in your home?
 7. Is there anything which needs to be improved in your flat?
 8. What can you see when you look out the window of your room?

 

Topic 03: Hometown

 

 1. Where do you come from?
 2. What's the most attractive part of your hometown?
 3. What’s the weather like in your hometown?
 4. Do you know much about the history of your hometown?
 5. Has your hometown changed much these years?
 6. Would you say your hometown is a big city or a small town?
 7. For you, what benefits are there living in a big city?
 8. Do you think you will be still living in your hometown in the future?

 

Topic 04: Change

 1. Have you changed a lot since your childhood?
 2. What do you plan to change next year?
 3. Do you like changes? Why?
 4. Are there any changes in your hometown?

 

Topic 5: Clothes

 1. What's your favorite color of clothes?
 2. What kind of clothes do you never wear?
 3. What kind of clothes do you usually wear?
 4. Do you wear the same style of clothes on weekdays and weekends?

Topic 6: Getting lost

 1.  Have you ever lost your way?
 2. How can you find your way when you are lost?
 3. Can you read a map when you get lost?
 4. Have you ever helped someone who got lost?

Topic 7: Public gardens and parks

 1. Would you like to play in a public garden or park?
 2. What do you like to do when visiting a park?
 3. How are the parks today difference from those who visited as a kid?
 4. Would you prefer to play in a personal garden or public garden?

Topic 8: Headphones

 1. Do you use headphone?
 2. What type of headphones do you use?
 3. When would you use headphone?
 4. In what conditions would you not use headphones?

Topic 10: Handwriting

 1. Do you like handwriting?
 2. Do you think handwriting is important?
 3. Which do you prefer, handwriting or typing?
 4. What’s the differences between handwriting and typing?

Topic 11: The area you live in

 1. Where do you like to go in that area?
 2. Do you know any famous people in your area?
 3. What are some changes in the area recently?
 4. Do you like the area that you live in?

Topic 12: Wild animals

 1. Do you like to watch TV programs about wild animals?
 2. Did you learn something about wild animals at school?
 3. Where can you see wild animals?

Topic 13: Living place and accommodation

 1. What kind of housing/accommodation do you live in?
 2. Do you live in a house or a flat?
 3. Who do you live with?
 4. How long have you lived there?
 5. Do you plan to live there for a long time?
 6. (If you answer you haven’t lived there long) What’s the difference between where you are living now and where you have lived in the past?
 7. Can you describe the place where you live?
 8. Which room does your family spend most of the time in?
 9. What do you usually do in your house/flat/room?
 10. Are the transport facilities to your home very good?
 11. Do you prefer living in the house or a flat?
 12. Please describe the room you live in?
 13. What part of your home do you like the most?

 

Topic 14: Health and Corona Virus

 1. How much TV do you (usually) watch?
 2. What’s your favourite TV programme?
 3. Did you watch much TV when you were a child? (How much?)
 4. What (types of) programmes did you watch when you were a child?
 5. Do you think television has changed in the past few decades?
 6. (Possibly) Do you think television has changed since you were a child?
 7. Has television changed your life in any way?

Topic 15: TV Program

 1. How much TV do you (usually) watch?
 2. What’s your favourite TV programme?
 3. Did you watch much TV when you were a child? (How much?)
 4. What (types of) programmes did you watch when you were a child?
 5. Do you think television has changed in the past few decades?
 6. (Possibly) Do you think television has changed since you were a child?
 7. Has television changed your life in any way?

 

Topic 16: Museum/Gallery

 1. Are there many (or, any) museums in your hometown?
 2. Do you think museums are useful for visitors to your hometown/country?
 3. Do you often visit a museum?
 4. Did you go to any museums when you were a child?
 5. When was the last time you visited a museum?
 6. Do you think museums are important?
 7. Do you think it’s suitable for museums to sell things to visitors?

Topic 17: Holiday/Public Holiday

 1. What public holidays do you have in your country?
 2. Do people in your country celebrate Christmas?
 3. Do you like public holidays?
 4. Which public holidays do you like the most?
 5. What did you do during the last public holiday?
 6. What do other people in your country usually do on public holidays?
 7. What would you like to do during the next public holiday?
 8. Do you think public holidays are important?
 9. Do you think there should be more public holidays in your country?

 

Topic 18: Holiday/Public Holiday

 1. What public holidays do you have in your country?
 2. Do people in your country celebrate Christmas?
 3. Do you like public holidays?
 4. Which public holidays do you like the most?
 5. What did you do during the last public holiday?
 6. What do other people in your country usually do on public holidays?
 7. What would you like to do during the next public holiday?
 8. Do you think public holidays are important?
 9. Do you think there should be more public holidays in your country?

 

Topic 19: Leisure time

 1. What do you do in your spare time?
 2. What do you do to relax?
 3. How do you usually spend your evenings?
 4. What do you usually do after work/after classes?
 5. Do you prefer to stay at home in the evenings or do you prefer to go out?
 6. Do you think modern lifestyles give people enough time for leisure?
 7. Do you think people today have more time to relax than in the past?
 8. Do you think it’s important for people to have leisure time?
 9. Do old people and young people spend their leisure time in the same way?
 10. What do you think are the good points and the possible bad points about having leisure time?
 11. How do people in your country spend their holidays?
 12. Do you like to travel in your holidays?
 13. If you had a child, what leisure places would you go to with your child?

 

 

Topic 20: Sport

 1. Do you like to watch sports on TV?
 2. Do you play any sports?
 3. Do you have a favourite sports star?
 4. What’s the most popular sports in your country?
 5. What kind of sports would you like to try in the future?
 6. Have you ever tried any dangerous sports?

 

Topic 21: Fruits

 1. What’s your favourite vegetable and fruit?
 2. How often do you eat fruits?
 3. Are there any special fruits in your hometown?
 4. Should we eat vegetables every day?

 

Topic 22: Math

 1. When did you start learning maths?
 2. Do you like maths?
 3. Who taught you maths?
 4. Who’s your favourite teacher so far?
 5. Is maths difficult for you to learn?
 6. Do you like to use a calculator?

 

 

 

Topic 23: Math

 1. When did you start learning maths?
 2. Do you like maths?
 3. Who taught you maths?
 4. Who’s your favourite teacher so far?
 5. Is maths difficult for you to learn?
 6. Do you like to use a calculator?

 

Topic 24: Sky

 1. Do you like to watch the sky?
 2. What is the sky like at night in your hometown?
 3. Do you like to watch stars?
 4. Have you ever taken a course about stars?
 5. Is it important to study stars?
 6. What’s your favourite star?

 

Topic 25: Clothes

 1. What clothes do you usually like to wear?
 2. Do/did you wear the same clothes at school and at home?
 3. Will you change your clothes when you go home today?
 4. Did you have any special clothes to wear when you were a child?
 5. Did you like them?

 

 

 

Topic 26: Weekend

 1. What clothes do you usually like to wear?
 2. Do/did you wear the same clothes at school and at home?
 3. Will you change your clothes when you go home today?
 4. Did you have any special clothes to wear when you were a child?
 5. Did you like them?
 6. What do other people in your hometown usually do on weekends?
 7. What are you going to do next weekend?
 8. Is there anything new that you’d like to do on weekends?
 9. Do you like working on weekends?
 10. Do you think employees should have to work on weekends?
 11. Do you feel that weekends now are more important to you than when you were a child?

 

 

Topic 27: Reading

 1. Do you like reading books? Why or why not?
 2. What (kinds of) books do you like to read?
 3. Did you read much when you were a child?
 4. What (kinds of) books did you like reading when you were a child?
 5. Do (young) children like reading books?
 6. For children, what do you think are the benefits of reading?
 7. What do you think are the benefits of reading to children?

 

Topic 28: Sleep

 1. How many hours do you sleep every day?
 2. Is it necessary to take a nap every day?
 3. Do old people sleep a lot? Why?
 4. How to have a good sleep?
 5. Do you like to get up early in the morning?
 6. Can you sleep well if you are in a noisy environment?

 

Topic 29: Tree

 1. Do you like trees?
 2. Are there any important trees in your country?
 3. Is there a forest near your hometown?
 4. Would you like to live in a place that has a lot of trees?
 5. Where can one find trees (or forests) in your country?
 6. Do you think places with trees attract more visitors than places with few trees?
 7. Did you ever climb trees when you were a child?
 8. Have you ever planted a tree?
 9. Do you think more people should plant trees?
 10. Do you think we should plant more trees?
 11. Do you think trees are important?
 12. What would you say are the benefits of having trees?
 13. Do you think we need to protect trees?

 

 

Topic 30: Newspaper

 1. Do you often read newspapers?
 2. Which do you prefer reading, magazines or newspapers?
 3. What kinds of newspapers (or magazines) do you usually read?
 4. How old were you when you first started to read newspapers?
 5. Do you think it’s important to read newspapers? (Why?/ Why not?)
 6. Why do you think people read newspapers?
 7. What different types of newspapers are there in your country?
 8. Do you care about the news?
 9. Is the news important to you?
 10. What kinds of news do Chinese people read in newspapers?
 11. Do you prefer to read about domestic (or local) news or international news? (Why?)
 12. What are some methods that newspapers use to attract readers?
 13. What influence do you think newspapers have on society?
 14. Do you think the internet is a good way to get news?

 

Topic 31: Test message or phone calls

 1. Do you text someone if he doesn’t answer your phone?
 2. Is there any chance when texting someone is better than calling him?
 3. Have you ever had difficulty replying?
 4. How often do you send text messages?

Topic 32: Memorizing

 1. What do you remember to do every day?
 2. What helps people to remember things?
 3. Why do old people forget about things easily?
 4. Have you ever forgotten something important?

 

Topic 33: Friend

 1. How often do you like to hang out with friends?
 2. Who do you usually like to hang out with?
 3. Where do you like to go when you hang out with your friends?
 4. Do you like to go out with a big group or just few friends?

 

Topic 34: Public transportation

 1. What’s the most popular means of transportation in your hometown?
 2. How often do you take buses?
 3. Can you compare the advantages of planes and trains?
 4. Is driving to work popular in your country?
 5. Do you think people will drive more in the future?
 6. Would you ride bikes to work in the future?
 7. What will become the most popular means of transportation in your country?
 8. Do you prefer public transportation or private transportation?

 

Topic 35: Letter & mails

 1. Do you write many letters or emails?
 2. Who do you usually write to?
 3. Do you prefer to write letters by hand or to use a computer?
 4. How often do you write an email or a letter?
 5. What are the differences between emails and letters?
 6. Is it hard to think of what to write?
 7. What kinds of letter/email do you think is the hardest to write?
 8. How do you feel when you receive a letter or email?
 9. What sorts of letters or emails are the most difficult to reply to?
 10. What kinds of emails (or letters) do you receive that make you feel excited?
 11. Which do you prefer to make a phone call or write an email?
 12. Do you think people will still write letters in the future?
 13. How do you communicate with others at work – by emails or is it more convenient to communicate face- to-face?

 

Topic 36: Being alone

 1. Do you like to be alone?
 2. What do you like to do when you are alone?
 3. Do you like to spend time with your friends or just stay at home on your own?
 4. When was the last time you were being alone?

 

 

Topic 37: Teamwork

 1. When was your last time worked with a team?
 2. Do you like to work or study with others or just by yourself?
 3. What’s the most important thing for teamwork?
 4. Do you like to be a leader?

 

Topic 38: Social Network

 1. Do you like to be alone?
 2. What do you like to do when you are alone?
 3. Do you like to spend time with your friends or just stay at home on your own?
 4. When was the last time you were being alone?
 5. When was your last time worked with a team?
 6. Do you like to work or study with others or just by yourself?
 7. What’s the most important thing for teamwork?
 8. Do you like to be a leader?

 

Topic 39: Weather/Season

 1. What’s the weather like today?
 2. What kind of weather do you like (best)? (Why?)
 3. What’s your favourite weather? (Why?)
 4. What do you usually do during your favourite weather (or season)?
 5. What’s the weather (usually) like in your hometown?
 6. Do you like that weather (or, that kind of climate)? (Why?/ Why not?)
 7. How often is the weather good in your hometown?
 8. What did you do the last time the weather was good?
 9. Are there any bad points about the weather in your city?
 10. Have there been any changes in the weather over the past few years?
 11. Does the weather ever affect what you do?
 12. How does the weather affect people (or, you)? (If yes, how?)
 13. How do you feel when the weather is cloudy?
 14. Do you always pay attention to the weather forecast?
 15. Can you give any examples of unusual weather?
 16. Would you prefer to live in a place that has just one, warm season that lasts the whole year or a place with different seasons?

 

Topic 40: App

 1. What kinds of apps do you like?
 2. What was the first app you used?
 3. What apps have you recently used?
 4. What kinds of apps would you like to use in the future?

 

Topic 40: Colours

 1. What is your favourite colour?
 2. Are there any colours you don’t like?
 3. What colours do your friends like the most?
 4. Would you like to change the colours of your room?

Topic 41: Concentration

 1. Is it easy or difficult for you to concentrate?
 2. When do you need to concentrate?
 3. What do you often do to concentrate?
 4. What often distracts you?

 

Topic 42: Science

 1. Do you like science?
 2. When did you start studying science?
 3. Which science subjects are you interested in?
 4. How have you applied science in your life?

 

Topic 43: Shoes

 1. Do you often buy shoes?
 2. Have you bought shoes online?
 3. How much do you usually spend on shoes?
 4. What do you prefer?
 5. Fashionable shoes or comfortable shoes?

 

Topic 44: Spending time with others

 1. Do you like talking to other people?
 2. Do you like spending time with friends?
 3. Do you prefer to work / study alone or with others?
 4. Do you remember a time when you needed to cooperate with others?

 

SPEAKING PART 2 & 3

 

 1. Describe a time when you give advice to others

Part 2:

You should say:

 • When it was
 • To whom you gave the advice
 • What the advice was

And explain why you gave the advice

Part 3: Discussion

 1. What are the problems if you ask too many people for advice?
 2. What are the personalities of people whose job is to give advice to others?
 3. Is it good to ask what advice from stranger online?
 4. Should people prepare before giving advice?

 

 

 

 1. Describe a time when you moved to a new home/school

Part 2: You should say:

 • When you moved
 • Where you moved
 • Why you moved

And how you felt about it

Part 3: Discussion

 1. Why do people move to a new home?
 2. What problems will people face after moving to a new place? How do people solve these problems?
 3. What are the advantages and disadvantages of living in the same place?
 4. Is it good to move to a new place frequently? Why?

 

 

 1. Describe a person who impressed you most when you were in primary school?

Part 2: You should say:

 • Who he/she is
 • How you know him/her
 • Why he/she impressed you most

And how you feel about him/her

Part 3: Discussion

 1. Why do people always miss their childhood?
 2. Are kids happier than adults? Why?
 3. Why do people still remember many of their friends from primary school?
 4. What kinds of primary school teachers will impress students?

 

 

 1. Describe a good service you received

Part 2: You should say:

 • When the service was
 • When you received it
 • Who you were with

And how you felt about it

Part 3: Discussion

 1. What do you think of the relationship between companies and customers?
 2. As a customer, what kinds of services would you expect to receive from a company?
 3. What kinds of job involve coping with the public?
 4. Why should companies react quickly when customers have difficulties?

 

 1. Describe an exciting book that enjoys reading

Part 2: You should say:

 • When you read it
 • What kind of book it is
 • What it is about

And explain why you think it is exciting

Part 3: Discussion

 1. Do you prefer books or movies?
 2. Do you think it is very important to read the book before watching the movie version of it?
 3. Do boys and girls like the same kind of books?
 4. What kind of books do Vietnamese people like reading?

 

 1. Describe an exciting book that you enjoy reading

Part 2: You should say:

 • When you read it
 • What kind of book it is
 • What it is about

And explain why you think it is exciting?

Part 3: Discussion

 1. What kinds of books do Vietnamese people like reading?
 2. Do boys and girls like the same kinds of books?
 3. Do you think it is important to read the book before watching the movie version of it?
 4. What arethe differences between reading a book and watching the movie version of it?

 

 1. Describe a cafe you like to visit

Part 2:

You should say:

 • Where it is
 • What kinds of food and drinks it serves
 • What you do there

And explain why you like to go there

Part 3: Discussion

 1. Do Vietnamese people like to drink coffee?
 2. Why do many people like to drink a cup of coffee before work?
 3. What kind of people would like to go to a cafe to work or study?
 4. Why do young people like studying in a cafe instead of at home?

 

 1. Describe a time when you got up early

Part 2:

You should say:

 • When it was
 • What you did
 • Why do you get up early

And how you felt about it

Part 3: Discussion

 1. Why do people get up early?
 2. Is it easier for older people to get up early than young people?
 3. Why do young people tend to stay up late more often than old people?
 4. What kinds of occasions need people to arrive early?
 1. Describe a time when you waited for something special that would happen

Part 2:

You should say:

 • What you waited for
 • Where you waited
 • Why it was special

And explain how you felt while you were waiting

Part 3: Discussion

 1. On what occasions do people usually need to wait?
 2. Who behaves better when waiting, children or adults?
 3. Do you think people are less patient now than they were in the past?
 4. What are the positive and negative effects of being patient on society?

 

 1. Describe a natural talent (sports, music, etc) you want to improve

Part 2:

You should say:

 • What it is
 • When you discovered it
 • How you want to improve it

And how you feel about it

Part 3: Discussion

 1. Do you think artists with talents should focus on their talents only?
 2. Is it possible for us to know whether young children will become musicians or painters  when they grow up?
 3. Why do people like to watch talent shows?

 

 1. Describe a tall building in your city you like or dislike

Part 2:

You should say:

 • Where it is
 • What it is used for
 • What it looks like

And explain why you like or dislike it

Part 3: Discussion

 1. What are the disadvantages of living in tall buildings?
 2. Do you think there will be more tall buildings in the future?
 3. Why aren’t there many tall buildings in the countryside?
 4. Why do some people like to live in tall buildings nowadays?

 

 1. Describe an occasion when many people were smiling

Part 2:

You should say:

 • When it happened
 • Who you were with
 • What happened

And explain why many people were smiling

Part 3: Discussion

 1. Do you think people who like to smile are more friendly?
 2. Why do most people smile in photographs?
 3. Do women smile more than men? Why?
 4. Do people smile more when they are younger or older?

 

 1. Describe a time when you saw two of your friends argued

Part 2:

You should say:

 • What they argued about
 • Why do they argue with each other
 • What happened at the end

How you feel about it

Part 3: Discussion

 1. Do you think argument is important?
 2. What do family members usually have arguments about?
 3. Is it easier for you to have arguments with your family or with your friends?
 4. Do you think people should change the way they think when having arguments?

 

 

 1. Describe a time you helped a friend

Part 2:

You should say:

 • When it was
 • How you helped him/her
 • Why do you help him/her

And how you felt about it

Part 3: Discussion

 1. How do people usually help each other?
 2. How is online help different from real-life help?
 3. Should schools be responsible for teaching students how to cooperate?
 4. What are the differences between help from friends and help from family?

 

 1. Describe a leisure activity near/on the sea that you want to try

Part 2:

You should say:

 • What it was
 • What you need to prepare
 • How easy or difficult it is

And explain why you want to try it

Part 3: Discussion

 1. What are the advantages and disadvantages of vacations to the seaside?
 2. Why do people like spending time on the sea?
 3. Why do children like the sea better than adults?
 4. What types of job positions can be found on or near the sea?

 

 1. Describe a time when you shared something with others

Part 2:

You should say:

 • What you shared
 • Who you shared it with
 • Why do you share it

And explain how you felt about sharing it

Part 3: Discussion

 1. Do Vietnamese people like to share things with others?
 2. What are the consequences if children don’t like to share?
 3. Do you think students like to share accommodation with others on campus?
 4. How could parents and teachers teach young children to share?

 

 1. Describe an article on health you read in a magazine or the Internet

Part 2:

You should say:

 • What it was
 • Where you read it
 • Why did you read it

And how you felt about it

Part 3: Discussion

 1. Do you think people are healthier now than in the past?
 2. How can you tell whether a website is reliable or not?
 3. What activities can schools organize for children to keep fit?
 4. What can governments do to improve people’s health?

 

 1. Describe an older person that you admire

Part 2:

You should say:

 • Who this person is
 • How you know this person
 • What kinds of things do you like to do together

And explain how you feel about this person

Part 3: Discussion

 1. What can young and old people learn from each other?
 2. Has old people’s quality of life improved when compared to the past?
 3. Why is there a generation gap between the young and the old?
 4. What do old people usually do in their daily life?

 

 1. Describe your favorite film/movie

Part 2:

You should say:

 • When you watched it
 • Where you watched it What it was about

And explain why you like it

Part 3: Discussion

 1. What kind of movies do Vietnamese people like to watch?
 2. Are movie stars important to a movie?
 3. Are foreign movies popular in Vietnam?
 4. Is it important that a country has its own film industry?

 

 1. Describe a quiet place you like to spend your time in

Part 2:

You should say:

 • Where it is
 • How you knew it and how often you go there
 • What you do there

And explain why you like the place

Part 3: Discussion

 1. Is it hard to find quiet places in cities?
 2. Why is it quieter in the countryside?
 3. Why do people go to quiet places?
 4. Compared with young people, do old people prefer to live in quiet places?

 

 1. Describe a company where you live that employs a lot of people

Part 2:

You should say:

 • What it does
 • How many people it employs
 • What kind of people work there
 • How you feel about it

Part 3: Discussion

 1. Should big companies be punished more seriously if they break the law?
 2. Should big companies donate more to charities?
 3. What are the benefits of working for a big company?
 4. What are the differences between big companies and small companies?

 

 1. Describe a time you saw something interesting on social media

Part 2:

You should say:

 • When it was
 • Where did you see it
 • What you saw

And explain why you think it was interesting

Part 3: Discussion

 1. Should big companies be punished more seriously if they break the law?
 2. Should big companies donate more to charities?
 3. What are the benefits of working for a big company?
 4. What are the differences between big companies and small companies?

 

 1. Describe a time you saw something interesting on social media

Part 2:

You should say:

 • When it was
 • Where did you see it
 • What you saw

And explain why you think it was interesting

Part 3: Discussion

 1. Why do people like to use social media?
 2. What kinds of things are popular on social media?
 3. What are the advantages and disadvantages of using social media?
 4. What do you think of making friends on social media?

 

 1. Describe an art and craft activity (e.g. painting, woodwork, etc.) that you had

Part 2:

You should say:

 • What you made
 • How you made it
 • What it looked like

And how you felt about the activity

Part 3: Discussion

 1. What traditional handcrafts are popular in Vietnam?
 2. What do young people think of traditional handcrafts?
 3. Do people in your country send handcrafts as a gift?
 4. What are the benefits of making handcrafts?

 

 1. Describe an activity you usually do that wastes your time

Part 2:

You should say:

 • What it is
 • When you often do
 • Why do you think it’s a waste of time

Will you continue to do it when you are aware it’s a waste of time?

Part 3: Discussion

 1. How can people balance life and work?
 2. What usually makes people feel pressured?
 3. Do you think young people or old people are better at managing time?
 4. Why do young people waste more time?
 5. What kinds of activities do you consider a waste of time?

 

 1. Describe a time you spent more money on something than you planned expected

Part 2:

You should say:

 • What it is
 • How much you spent on it
 • Why did you buy it
 • How you felt

Part 3: Discussion

 1. Do you often overspend?
 2. What do young people spend most of their money on?
 3. Do you think people are buying too much?
 4. Why do people buy more than they need?
 5. What are the effects of this trend?
 6. Do you think it is important to save money?

 

 1. Describe a habit of your friend you’d like to develop

Part 2:

You should say:

 • Who your friend is
 • What habit it is
 • How you notice this habit
 • Why do you want to adopt this habit

Part 3: Discussion

 1. What kinds of habits should children have?
 2. What kinds of habits should children avoid?
 3. Why do children develop bad habits?
 4. How can parents teach their children good habits?
 5. Do you think people change their habits as they get older?

 

 

 1. Describe a foreign person you like

Part 2:

You should say:

 • Who he/she is
 • How you know him/her
 • Why you are interested in them

Part 3: Discussion

 1. Do you have any foreign friends?
 2. Do you think having foreign friends is a good way to learn about other countries?
 3. Do you think it’s important to learn about the culture of a country before visiting it?
 4. Do people in Vietnam like to work in an international company?
 5. What abilities are required for working in international companies?
 6. Do Vietnamese people prefer foreign products or domestic products?
 7. Why do people prefer foreign products even though they are made in Vietnam?

 

 1. Describe a difficult decision you made

Part 2:

You should say:

 • What it is
 • When you made it
 • How long does it take you to make the decision
 • Why it was hard to make

Part 3: Discussion

 1. What kinds of decisions do people usually make in their daily life?
 2. What should people do when making a hard decision?
 3. Do you think it is easier to make a decision by yourself or by discussing it with others?
 4. Why do you think many young people don’t like to follow their parents’ advice?
 5. What should people do to make better decisions in the future?

 

 1. Describe a difficult skill you learned

Part 2:

You should say:

 • What it was
 • Why did you learn it
 • How you learned
 • How you felt

Part 3: Discussion

 1. What kinds of skills do children need to learn?
 2. Do you think young people can learn new skills faster than old people?
 3. Is it easier to learn new skills now than in the past?
 4. Which skills will be important in the future?
 5. How can people learn new skills?
 6. Are teachers important to people in learning new skills?

 

 


Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều nguồn tài liệu khác ở các thư mục của Website:


" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT


IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

Thân mến,


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ


ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi