IELTS Reading Questions Types (Skills and Tips)

Có 14 dạng câu hỏi IELTS Reading khác nhau mà bạn có thể được đưa ra. Bạn sẽ chỉ có một giờ để đọc 3 đoạn văn và trả lời 40 câu hỏi.

Những câu hỏi này luôn được chia thành nhiều dạng câu hỏi khác nhau mà bạn phải hoàn thành. Mỗi đoạn văn thường có khoảng 3 hoặc 4 dạng câu hỏi khác nhau để trả lời.

​​IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS


IELTS Reading Questions Types (Skills and Tips)

 

Có 14 dạng câu hỏi IELTS Reading khác nhau mà bạn có thể được đưa ra. Bạn sẽ chỉ có một giờ để đọc 3 đoạn văn và trả lời 40 câu hỏi.

Những câu hỏi này luôn được chia thành nhiều dạng câu hỏi khác nhau mà bạn phải hoàn thành. Mỗi đoạn văn thường có khoảng 3 hoặc 4 dạng câu hỏi khác nhau để trả lời.

 

IELTS Reading Questions

Để chuẩn bị tốt cho bài thi IELTS, bạn phải chắc chắn rằng mình đã luyện tập từng dạng câu hỏi IELTS Reading. Dưới đây là danh sách các dạng câu hỏi IELTS Reading bạn có thể gặp trong bài thi IELTS Reading.

 1. Matching Headings Questions
 • Task:
 • Choose a heading from the list which matches a section or paragraph in the passage
 • Skills:
 • understanding the aim of a section.
 • identifying the difference between the main idea and supporting points.
 • understanding the aims of paragraphs and sections.
 • understanding general content of paragraphs or sections.
 • Tips
 1. read the headings before you read the passage.
 2. there are often more headings than you need.
 3. analyse the headings before trying to match them to sections or paragraphs.
 4. answers are often numerals (i, ii, iii, iv etc) – read instructions carefully to check.
 5. answers do not come in order.

 

 1. True False Not Given / Yes No Not Given Questions
 • Task:
 • Decide if the information or writer’s opinion in the question statements can be found in the passage
 • Skills:
 • identifying specific information in the passage.
 • scanning and understanding information (T/F/NG questions).
 • understanding the opinions of the writer (Y/N/NG questions).

 

 • Tips
 1. Understand the meaning of each answer
 2. yes / true = the same information is found in the passage
 3. no / false = the opposite information is found in the passage
 4. not given = the information is not found in the passage
 5. paraphrase the statements before trying to locate the answers
 6. answers come in order

 

 1. Matching Paragraph Information Questions
 • Task:
 • Matching the information given in the question with information found in one of the paragraphs in the passage.
 • Skills:
 • identifying specific information.
 • scanning for information.
 • Tips:
 1. paraphrase the information in the question.
 2. find the information in the passage.
 3. The answers do not come in order.
 4. the answer is often a letter (A, D, C, D…) – read instructions carefully to check.
 5. not all paragraphs may be used.

 

 1. Summary Completion Question

 

 • Task:
 • Completing a summary by filling in the gaps using words from the passage or words given in a box
 •         Skills:
 • scanning for specific information in the passage
 • understanding ideas and supporting points
 • selecting appropriate words
 • Tips:
 1. identify the type of word needed for each gap (noun/verb/adjective etc).
 2. locate the information in the passage in order to choose the right word.
 3. if you choose words from the passage, check how many words can be used for each answer.
 4. answers usually come in order.
 5. the summary must be grammatically correct which can help you in choosing the right word for the gap.

 

 1. Sentence Completion Questions

 

 • Task:
 • Completing sentences by filling in the gap with words from the passage
 • Skills:
 • scanning for specific information
 • selecting appropriate words
 • understanding information in the passage
 • Tips:
 1. identify the type of word needed for each gap (noun/verb/adjective etc)
 2. locate the information in the passage in order to choose the right word
 3. the sentences must be grammatically correct which can help you in choosing the right word for the gap
 4. check how many words can be used for each answer
 5. answers usually come in order

 

 1. Multiple Choice Questions
 • Task:
 • Choose the correct answer to a question or the correct ending to a sentence from usually 3 or 4 possible options.
 • Skills:
 • scanning for specific information.
 • understanding information in the passage.
 • Tips:
 1. paraphrase the information in the question and options.
 2. locate the precise information in the passage.
 3. answers come in order.
 4. answers are usually letters (A, B, C, or D) – read the instructions carefully to check.

 

 1. List Selection
 • Task:
 • Choose the correct option from a list of words, information, or names. This differs from multiple choice because the questions all relate to only one long list of possible answers.
 • Skills:
 • scanning for information.
 • understanding information in the passage.
 • identifying ideas relating to others.
 • Tips:
 1. read through the list and prepare paraphrases.
 2. read through the questions and identify keywords.
 3. locate the information in the passage.
 4. answers come in order.
 5. answers are usually letters (A-G) – read the instructions carefully to check.

 

 1. Choosing a Title
 • Task:
 • Choosing the most appropriate title from a list
 • Skills:
 • identifying the aims of a passage.
 • distinguishing between detail and main aims.
 • Tips
 1. look at the differences between the possible titles.
 2. pay attention to the opening paragraphs and closing paragraphs of the passage.
 3. don’t spend too much time on this question – it is only worth one point.

 

 1. Categorisation Questions
 • Task:
 • Decide which category the information belongs to from a list.
 • Skills:
 • locating information in the passage.
 •  categorising information.
 • Tips:
 1. find information in the passage.
 2. decide which category the information belongs to.
 3. lookout for paraphrases.

 

 1. Matching Sentence Endings

 

 • Task:
 • Completing sentences by matching the start of the sentence with the correct ending given in a list.
 • Skills:
 • locating information in the passage.
 • understanding information.
 • Tips:
 1. read through the sentences and then read through the possible endings.
 2. prepare paraphrases.
 3. find information in the passage.
 4. choose the best ending to match the information in the passage.
 5. the completed sentence must be grammatically correct.
 6. sentence beginnings follow the order of information the passage.
 7. answers are usually letters (A-G) – read instructions carefully to check.
 8. there are usually more endings given than you need.

 

 1. Table Completion
 • Task:
 • Completing the table using the correct word from the passage.
 • Skills:
 • locating specific information in the passage.
 • choosing appropriate words.
 • understanding details.
 • Tips:
 1. read the column headings in the table.
 2. identify the type of word needed for each part of the table.
 3. scan the passage for information.
 4. answers are often located in a specific part of the passage.
 5. check how many words you can use for the answer.

 

 1. Flow Chart Completion Questions
 • Task:
 • Completing the flow chart using the correct words from the passage.
 • Skills:
 • locating specific information in the passage.
 • choosing appropriate words.
 • understanding the details and order of information.
 • Tips:
 1. identify the type of word needed for each part of the flow chart.
 2. scan the passage for information.
 3. answers do not always come in order.
 4. use the direction of the arrows and boxes to follow the order of information in the chart.
 5. select the appropriate words from the passage.
 6. check the number of words that can be used for each answer.

 

 1. Diagram Completion Questions
 • Task:
 • Labelling a diagram.
 • Skills:
 • locating information in the passage.
 • relating the information to the diagram.
 • choosing appropriate words.
 • Tips:
 1. identify the type of word needed for the answer (noun/verb etc).
 2. find the information in the passage.
 3. the information is usually located in one specific paragraph or two in the passage.
 4. check how many words you can use for the answer.
 5. answer do not always come in order.

 

 1. Short Answer Questions
 • Task:
 • Answering questions regarding details in the passage.
 • Skills:
 1. identify the type of words you need for each answer (noun, verb, etc).
 2. paraphrase vocabulary in the questions.
 3. scan the passage to locate information.
 4. check how many words you can use for the answers.
 5. answers come in order.
 
IELTS - Thư Đặng Tổng hợp!

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều nguồn tài liệu khác ở các thư mục của Website:


" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT

 

IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

Thân mến,


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tác giả: IELTS Thư Đặng
ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi