IELTS ESSAY: PINEAPPLE PROCESS

The picture shows the process of growing and making products from pineapples.

Summarize the information by selecting and reporting the main features.

​​​IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS


 

IELTS ESSAY: PINEAPPLE PROCESS

The picture shows the process of growing and making products from pineapples.

Summarize the information by selecting and reporting the main features.

 

Sample

The process details the steps by which pineapple is produced and shipped for later retail. Looking from an overall perspective, it is readily apparent that pineapple production involves both man-made and natural processes beginning with the ripening of the fruit, its preparation and division into different sizes before final processing. Smaller pineapples are used for juice, medium sized ones are canned and the largest ones are sold whole.

The processing of all pineapple products begins in a tropical climates (28 °C to 30 °C) during which pineapples are harvested at various sizes including 26cm, 28cm and 30cm (2kg) in total height. The pineapples are then cleaned and divided into three groups with the smallest and medium sized ones both having their tops sliced off and the rinds peeled. The smaller ones are then sent through a juice extractor, while the larger ones are sliced and canned.

In contrast, the 30cm pineapples are simply washed, coated in wax, placed in crates and then shipped on freights overseas.

 

 

Analysis

1. The process details the steps by which pineapple is produced and shipped for later retail. 

2. Looking from an overall perspective, it is readily apparent that pineapple production involves both man-made and natural processes beginning with the ripening of the fruit, its preparation and division into different sizes before final processing. 

3. Smaller pineapples are used for juice, medium sized ones are canned and the largest ones are sold whole.

  1. Paraphrase what the process shows.
  2. Write a clear overview summarising the major trends and differences.
  3. The overview might need a second sentence.

1. The processing of all pineapple products begins in a tropical climates (28 °C to 30 °C) during which pineapples are harvested at various sizes including 26cm, 28cm and 30cm (2kg) in total height. 

2. The pineapples are then cleaned and divided into three groups with the smallest and medium sized ones both having their tops sliced off and the rinds peeled. 

3. The smaller ones are then sent through a juice extractor, while the larger ones are sliced and canned.

  1. Begin writing about the details of the process.
  2. Compare as much as possible.
  3. Finish the last steps of the process.

1. In contrast, the 30cm pineapples are simply washed, coated in wax, placed in crates and then shipped on freights overseas.

  1. Write about the rest of the process – include everything!

Vocabulary

What do the words in bold below mean? Take some notes on a piece of paper to aid your memory:

The process details the steps by which pineapple is produced and shipped for later retail. Looking from an overall perspective, it is readily apparent that pineapple production involves both man-made and natural processes beginning with the ripening of the fruit, its preparation and division into different sizes before final processing. Smaller pineapples are used for juice, medium sized ones are canned and the largest ones are sold whole.

The processing of all pineapple products begins in a tropical climates (28 °C to 30 °C) during which pineapples are harvested at various sizes including 26cm, 28cm and 30cm (2kg) in total height. The pineapples are then cleaned and divided into three groups with the smallest and medium sized ones both having their tops sliced off and the rinds peeled. The smaller ones are then sent through a juice extractor, while the larger ones are sliced and canned.

In contrast, the 30cm pineapples are simply washed, coated in wax, placed in crates and then shipped on freights overseas.

 

Answers

details /ˈdiːteɪlz / Mô tả

steps /stɛps / Giai đoạn

later retail / ˈleɪtə ˈriːteɪl/  Được bán sau

Looking from an overall perspective, it is readily apparent that /ˈlʊkɪŋ frɒm ən ˈəʊvərɔːl pəˈspɛktɪvɪt ɪz ˈrɛdɪli əˈpærənt ðæt / Tổng thể, tổng quan

man-made /ˈmænˈmeɪd / Không thuộc về thiên nhiên

natural processes /ˈnæʧrəl ˈprəʊsɛsɪz / Không phải là đồ nhân tạo

beginning with /bɪˈgɪnɪŋ wɪð /  Bắt đầu với

ripening / ˈraɪpənɪŋ /  Sẵn sang để nhặt cái gì đó

preparation / ˌprɛpəˈreɪʃən /  Chuẩn bị sẵn sang cho gì đó

division / dɪˈvɪʒən / Tách biệt

before / bɪˈfɔː / Trước

final processing /ˈfaɪnl ˈprəʊsɛsɪŋ/ kết thúc

canned /kænd / Cho vào lon

whole /həʊl/ Toàn bộ

tropical climates / ˈtrɒpɪkəl ˈklaɪmɪts / Thời tiết thực sự nóng

harvested /ˈhɑːvɪstɪd / Chọn

divided into /dɪˈvaɪdɪd ˈɪntuː / Ly thân

tops /tɒps / Cái đầu

sliced off /slaɪst ɒf / Cắt bỏ phần trên

rinds / raɪndz / Bên ngoài trái cây

peeled / piːld /  Cởi bỏ hai bên

sent through a juice extractor / sɛnt θruː ə ʤuːs ɪksˈtræktə/  Nước trái cây

sliced and canned / slaɪst ænd kænd/ Cắt và cho vào lon

in contrast / ɪn ˈkɒntrɑːst/  Tuy nhiên

simply / ˈsɪmpli /  Về cơ bản

wax / wæks/  Một chất lỏng

placed in crates / pleɪst ɪn kreɪts /  Đặt trong hộp

freights overseas / freɪts ˌəʊvəˈsiːz/ Trên những con tàu lớn đến những nơi khác

IELTS - Thư Đặng Tổng hợp!


Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều nguồn tài liệu khác ở các thư mục của Website:


" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT


IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

Thân mến,


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com 

   0981 128 422 

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi