IELTS Essay: Smoked Fish Process

The diagram details the process of making smoked fish.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 ​​​IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS


IELTS Essay: Smoked Fish Process

 

Đây là một bài luận mẫu có câu trả lời cho phần viết IELTS task 1 về chủ đề quy trình làm cá hun khói.

 

IELTS Essay Task 1: Smoked Fish Process

The diagram details the process of making smoked fish.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Sample

 

The process details the steps by which smoked fish is produced. Looking from an overall perspective, it is readily apparent that smoking fish can be divided into 3 main stages beginning with catching and transportation, followed by storage and processing, and finally further storage and transportation to fish shops for retail.

The process commences when fish are caught in nets and then transported by boat to a port. From this point, they are frozen and then later undergo a thawing process in fresh water. The next stage is to slice open the fish and put them in a salt water solution that also contains some amount of yellow coloring. Following this, the actual smoking takes place.

 

After smoking, the fish are packaged in boxes and frozen at zero degrees centigrade in larger containers. They are finally grouped into cold storage bins and distributed by truck to shops to sell to consumers.

 

 

Analysis

1. The process details the steps by which smoked fish is produced. 2. Looking from an overall perspective, it is readily apparent that smoking fish can be divided into 3 main stages beginning with catching and transportation, followed by storage and processing, and finally further storage and transportation to fish shops for retail.

 1. Paraphrase what the process shows.
 2. Write a clear overview summarising the major groups.

1. The process commences when fish are caught in nets and then transported by boat to a port.

2. From this point, they are frozen and then later undergo a thawing process in fresh water.

3. The next stage is to slice open the fish and put them in a salt water solution that also contains some amount of yellow coloring.

4. Following this, the actual smoking takes place.

 1. Begin writing about the details of the process.
 2. This one is tricky to get up to the word count (no longer required on IELTS) so try to make it a little wordy.
 3. Include every step in the process.
 4. Vary short and long sentences.

1. After smoking, the fish are packaged in boxes and frozen at zero degrees centigrade in larger containers.

2. They are finally grouped into cold storage bins and distributed by truck to shops to sell to consumers.

 1. Write about the rest of the process – include everything!
 2. Try to paraphrase some of the words from process as well.

Vocabulary

What do the words in bold below mean? Take some notes on a piece of paper to aid your memory:

The process details the steps by which smoked fish is produced. Looking from an overall perspective, it is readily apparent that smoking fish can be divided into 3 main stages beginning with catching and transportation, followed by storage and processing, and finally further storage and transportation to fish shops for retail.

The process commences when fish are caught in nets and then transported by boat to a port. From this point, they are frozen and then later undergo a thawing process in fresh water. The next stage is to slice open the fish and put them in a salt water solution that also contains some amount of yellow coloring. Following this, the actual smoking takes place.

After smoking, the fish are packaged in boxes and frozen at zero degrees centigrade in larger containers. They are finally grouped into cold storage bins and distributed by truck to shops to sell to consumers.

Pronunciation

 • The process details the steps by which smoked fish produced / ðə ˈprəʊsɛs ˈdiːteɪlz ðə stɛps baɪ wɪʧ sməʊkt fɪʃ prəˈdjuːst/ the diagram shows the ways fish is made into smoked fish
 • Looking from an overall perspective, it is readily apparent that / ˈlʊkɪŋ frɒm ən ˈəʊvərɔːl pəˈspɛktɪvɪt ɪz ˈrɛdɪli əˈpærənt ðæt / overall
 • can be divided into 3 main stages / kæn biː dɪˈvaɪdɪd ˈɪntuː 3 meɪn ˈsteɪʤɪz / can be grouped into 3 big groups
 • beginning with catching and transportation / bɪˈgɪnɪŋ wɪð ˈkæʧɪŋ ænd ˌtrænspɔːˈteɪʃən / starting with finding and taking to

 

 • followed by storage and processing /ˈfɒləʊd baɪ ˈstɔːrɪʤ ænd ˈprəʊsɛsɪŋ / after that keeping and making
 • finally further storage / ˈfaɪnəli ˈfɜːðə ˈstɔːrɪʤ / lastly keeping again
 • transportation /ˌtrænspɔːˈteɪʃən /  sending to a place
 • fish shops / fɪʃ ʃɒps / places where fish are sold
 • retail / ˈriːteɪl/ for sale in shops
 • process commences /ˈprəʊsɛs kəˈmɛnsɪz / diagram starts
 • caught in nets /kɔːt ɪn nɛts/  fishermen catch them
 • transported by boat to a port /trænsˈpɔːtɪd baɪ bəʊt tuː ə pɔːt / sent by ships to the docks where ships are
 • From this point / frɒm ðɪs pɔɪnt / starting here
 • Frozen /ˈfrəʊzn / turned to ice
 • then later undergo a thawing process in fresh water / ðɛn ˈleɪtər ˌʌndəˈgəʊ ə ˈθɔːɪŋ ˈprəʊsɛs ɪn frɛʃ ˈwɔːtə / after that the ice melts in water without salt
 • The next stage is to slice open the fish / ðə nɛkst steɪʤ ɪz tuː slaɪs ˈəʊpən ðə fɪʃ / the fish are then cut open
 • put them in a salt water solution / pʊt ðɛm ɪn ə sɒlt ˈwɔːtə səˈluːʃən / place in water with salt
 • contains some amount of yellow coloring / kənˈteɪnz sʌm əˈmaʊnt ɒv ˈjɛləʊ ˈkʌlərɪŋ/ has some yellow chemical in it
 • Following this / ˈfɒləʊɪŋ ðɪs / after this
 • actual smoking takes place/ˈækʧʊəl ˈsməʊkɪŋ teɪks pleɪs/ the real cooking happens
 • After /ˈɑːftə / next
 • packaged in boxes and frozen at zero degrees centigrade in larger containers /ˈpækɪʤd ɪn ˈbɒksɪz ænd ˈfrəʊzn æt ˈzɪərəʊ dɪˈgriːz ˈsɛntɪgreɪd ɪn ˈlɑːʤə kənˈteɪnəz/ put in containers at 0C and then bigger ones
 • finally grouped into cold storage bins /ˈfaɪnəli gruːpt ˈɪntuː kəʊld ˈstɔːrɪʤ bɪnz / lastly put into boxes that are very cold
 • distributed by truck /dɪsˈtrɪbju(ː)tɪd baɪ trʌk / sent by vehicles
 • consumers /kənˈsjuːməz/ people who buy things

 

 

IELTS - Thư Đặng Tổng hợp!


Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều nguồn tài liệu khác ở các thư mục của Website:


" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT


IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

Thân mến,


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ

​​

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com I Prosource.edu.vn

   0981 128 422 

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi