IELTS PROCESS - COCOA BEANS AND CHOCOLATE PROCESS DIAGRAM

Đây là bài mẫu IELTS writing  task 1  về chủ đề  quy trình sản xuất hạt cacao và sô cô la lỏng như thế nào.

  ​​IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài liên quan:

>>> Kinh nghiệm luyện thi IELTS

>>> Cập nhật đề thi IELTS

>>> Hướng dẫn làm bài thi IELTS

>>> Tài liệu luyện thi IELTS


IELTS PROCESS - COCOA BEANS AND CHOCOLATE PROCESS DIAGRAM

 

IELTS Essay Task 1: Cocoa Beans and Chocolate Process Diagram

 

The process diagram details the steps by which liquid chocolcate is produced from cocoa beans.

 

Sample Answer

 

The process illustrated above details how cocoa beans are harvested in order to produce liquid chocolate. Looking from an overall perspective, it is readily apparent that this combination of a man-made and natural process involves 3 main stages beginning with the collection and initial treatment of the beans followed by transportation and final processing in a factory.

 

The cacao tree is grown in South America, Africa and Indonesia and the pods are ripe for harvest when they turn red. The pods are then split open and the white cocoa beans are fermented under leaves before being left in the sun to dry. Subsequently, they are placed in large sacks and sent by either train or truck to factories for further preparations.

 

In the factory, the beans are roasted at 350 °C prior to being crushed in a grinder so that the outer shell can be separated out. The final step involves taking the inner part of the bean from the last step and pressing it into liquid chocolate.

 

 

 

Analysis

1. Quy trình được minh họa ở trên chi tiết cách thu hoạch hạt ca cao để sản xuất sô cô la lỏng.

2. Nhìn từ góc độ tổng thể, có thể thấy rõ rằng sự kết hợp giữa quy trình nhân tạo và tự nhiên này bao gồm  3 giai đoạn chính bắt đầu bằng thu hái và xử lý ban đầu hạt cà phê, sau đó là vận chuyển và chế biến cuối cùng trong nhà máy.

 1. Paraphrase what the process shows.

 2. Write a clear overview summarising the major trends and differences.

1. The cacao tree is grown in South America, Africa and Indonesia and the pods are ripe for harvest when they turn red.

2. The pods are then split open and the white cocoa beans are fermented under leaves before being left in the sun to dry.

3. Subsequently, they are placed in large sacks and sent by either train or truck to factories for further preparations.

 

1. Begin writing about the details of the process.

2. Compare as much as possible.

3. Finish the last steps of the process.

 

1. In the factory, the beans are roasted at 350 °C prior to being crushed in a grinder so that the outer shell can be separated out.

2. The final step involves taking the inner part of the bean from the last step and pressing it into liquid chocolate.

 

1.  Write about the rest of the process – include everything!

2. Try to paraphrase some of the words from process as well.

 

 

Vocabulary

What do the words in bold below mean? Take some notes on a piece of paper to aid your memory:

The process illustrated above details how cocoa beans are harvested in order to produce liquid chocolate. Looking from an overall perspective, it is readily apparent that this combination of a man-made and natural process involves 3 main stages beginning with the collection and initial treatment of the beans followed by transportation and final processing in a factory.

The cacao tree is grown in South America, Africa and Indonesia and the pods are ripe for harvest when they turn red. The pods are then split open and the white cocoa beans are fermented under leaves before being left in the sun to dry. Subsequently, they are placed in large sacks and sent by either train or truck to factories for further preparations.

In the factory, the beans are roasted at 350 °C prior to being crushed in a grinder so that the outer shell can be separated out. The final step involves taking the inner part of the bean from the last step and pressing it into liquid chocolate.

 

Pronunciation

illustrated above [ˈɪləstreɪtɪd əˈbʌv ]  describe in the picture

details  [ˈdiːteɪlz ] shows

harvested [ ˈhɑːvɪstɪd ] picked

in order to [ ɪn ˈɔːdə tuː ] so that

produce [ ˈprɒdjuːs]  make

liquid chocolate [ ˈlɪkwɪd ˈʧɒkəlɪt ] chococalte in liquid form

Looking from an overall perspective, it is readily apparent that [ ˈlʊkɪŋ frɒm ən ˈəʊvərɔːl pəˈspɛktɪvɪt ɪz ˈrɛdɪli əˈpærənt ðæt ] overall

Combination [ ˌkɒmbɪˈneɪʃən ]  both together

man-made [ ˈmænˈmeɪd ] done by people

natural process [ ˈnæʧrəl ˈprəʊsɛs ] done by nature

involves [ ɪnˈvɒlvz ] has to do with

main stages [ meɪn ˈsteɪʤɪz ]  big steps

beginning with [ bɪˈgɪnɪŋ wɪð ] starting with

collection [ kəˈlɛkʃən ] putting together

initial treatment [ ɪˈnɪʃəl ˈtriːtmənt ] first state of dealing with them

followed by [ˈfɒləʊd baɪ ] after that

final processing [ˈfaɪnl ˈprəʊsɛsɪŋ ] last stage

factory [ˈfæktəri] place to make the chocolate, plant

cacao tree [ kəˈkɑːəʊ triː ] where chocolate pods are grown

pods [ pɒdz ] containers

ripe [ raɪp ] ready

harvest [ˈhɑːvɪst ] picked

turn [ tɜːn] become

split open [ splɪt ˈəʊpən ] cut open

fermented [fə(ː)ˈmɛntɪd ] left to age

leaves [ liːvz ] from a tree

left in the sun to dry [ lɛft ɪn ðə sʌn tuː draɪ] allowed to become dry in the heat

subsequently [ ˈsʌbsɪkwəntli] after that

placed [ pleɪst ] put in

large sacks [lɑːʤ sæks ] big bags

sent [sɛnt ] given to

further preparations [ˈfɜːðə ˌprɛpəˈreɪʃənz] additional steps

roasted [ˈrəʊstɪd ] cooked in an oven

prior to [ ˈpraɪə tuː ] before

crushed [ krʌʃt] grinded

grinder [ˈgraɪndə ] crusher

outer shell [ ˈaʊtə ʃɛl ] part around the bean

separated out [ˈsɛpəreɪtɪd aʊt]  kept apart

pressing [ˈprɛsɪŋ ] pushing together

 

IELTS - Thư Đặng Tổng hợp!


Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều nguồn tài liệu khác ở các thư mục của Website:


" THAM GIA VÀO GROUP CHIA SẺ TÀI LIỆU IELTS - CÔ THƯ ĐẶNG, BẠN SẼ LUÔN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI NHẤT


IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

Thân mến,


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ielts thư đặng

Contact us

 IELTS-thudang.com 

   0981 128 422 

 anhthu.rea@gmail.com

 Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

 Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi